Årets Kompetensföretag

Nominera ditt företag

KompetensGruppen i Sverige AB arrangerar årligen tävlingen ”Årets Kompetensföretag”, där du kan vara med och nominera ditt företag, din organisation, en samarbetspartner eller en kund som du anser satsar strategiskt på kompetenshöjning.


Syftet med tävlingen är att lyfta fram de företag och organisationer som på ett konstruktivt sätt satsar på kompetensutveckling. Vår förhoppning är att tävlingen ska inspirera till idéer, motivation och ett helhetstänkande.

Så här går tävlingen till

Nominera ditt företag genom att kommentera punkterna under nominering. Detta är ett viktigt moment då juryn önskar samma grundinformation från alla företag.

 

Efter sista anmälningsdatum sammanställer vi de nomineringar vi mottagit och sammankallar till jurymöte. Juryn väljer ut fem av de företag som verkar mest passande för eventuell utnämning till Årets Kompetensföretag och återkommer till dessa företag med fördjupningsfrågor. Juryn sammanträder återigen och utser vinnaren av Årets Kompetensföretag genom en slutomröstning.

 

Vinnarföretaget får utmärkelsen “Årets Kompetensföretag” i samband med KompetensMässan.

Årets kompetensföretag:

  • Sätter kompetensfrågorna i framkant
  • Är en lärande organisation, som uppmuntrar och bidrar till att integrera lärandet i det dagliga arbetet
  • Har en klart formulerad kompetensstrategi med tydliga kompetensmål som är kopplade till verksamheten
  • Följer upp sina kompetensinsatser
  • Ser företagets verksamhet i ett större perspektiv än den egna produktionen och tar hänsyn till frågor som till exempel miljö, etik och samhällsnytta

Bedömningskriterier

Juryn kommer att följa ett antal kriterier för att kunna göra en rättvis bedömning av vilket företag som ska utnämnas till Årets Kompetensföretag.

Vinnare:

2013 - Axfood

Axfood - Årets Kompetensföretag

Motivering:

Kompetensutveckling är för Axfood en strategiskt fråga och utgår från individens och verksamhetens behov, starkt knutet till företagets långsiktiga mål. Varje medarbetare ska känna att han eller hon kan, vill och får skapa tydliga resultat tillsammans med arbetskamrater och kunder och är delaktig i sin egen och företagets framgång. Axfood menar att den egna drivkraften och företagets uppmuntran till kompetensutveckling är grunden till en konkurrenskraftig verksamhet.

2010 - Systembolaget AB

Motivering:

För ett medvetet, långsiktigt och mångfacetterat arbete för ökad kompetens hos alla medarbetare.

Systembolaget - Årets Kompetensföretag

2008 - Grand Hotel

Motivering:

Grand Hotel har under lång tid visat en enastående förmåga att i personalarbetet satsa på kvalitet, engagemang, kunskap och hälsa!

grand hotel - Årets Kompetensföretag

2007 - Åhléns

Åhlens - Årets Kompetensföretag

Motivering:

Åhlénsgruppen har sedan 2005 genomfört en strategisk satsning på ett coachande ledarskap för att bl a få varje medarbetare att stärka sin förmåga att möta kunden i sälj- och servicesammanhang. För att åstadkomma denna utveckling har alla ledare genomgått grundläggande träning i att sätta mål, att följa upp resultat med sina medarbetare och korrigera där så behövs.

Goda resultat noteras hela tiden som påverkar ledningens satsning. Åhlénsgruppen har lagt grunden för en inre kultur där medarbetare växer i sina roller, befogenheter och kompetens. Arbetssättet med frekventa dialoger med sin chef stärker var och ens motivation samtidigt som de görs medvetna om sina prestationer och möjligheter i företaget. Samtidigt stärks Åhlensgruppens attraktionskraft.

2006 - Riksbyggen

Riksbyggen - Årets Kompetensföretag

Motivering:

Riksbyggen har sedan flera år en medveten strategisk kompetensutveckling i syfte att stärka såväl företag som medarbetare. Satsningen bär redan frukt men det hindrar inte Riksbyggen att fördjupa och bredda kompetensen där behovet finns. Med hjälp av ett it-baserat kompetenssystem kan alla chefer rekrytera, bemanna och marknadsföra rätt kompetens.

I en pågående nästa fas utbildas alla medarbetare till att kunna använda IT-satningen för att vidga sin egen utveckling. Riksbyggen går från att vara ett fastighetsbolag till att vara ett kompetensföretag.

2005 - Lyreco

Lyreco - Årets Kompetensföretag

Motivering:

Lyreco har kommit långt på kort tid och man har genomfört sin kompetensstrategi i alla led. Genom internmätningar och analyser har man fastställt brister, utvecklat utbildningar för samtliga gap och genomfört och utvärderat i regelbundna möten mellan chefer och medarbetare. Lyreco har följdaktligen mätt chefens roll i utvärderingar och slutligen återfört till humanistiskt och ekonomiskt resultat.

2004 - Föreningssparbanken

Motivering:

FöreningsSparbanken kännetecknas av ett helhetstänkande där nytta och mervärde för alla berörda anställda, intressenter och samhälle skapas. Den samlade kompetensen är den viktigaste konkurrensfaktorn för FöreningsSparbanken.

Kundnöjdhet, lönsamhet och medarbetarskap mäts regelbundet. Mätningarna är kopplade till den individuella och organisatoriska kompetensutvecklingen. Kompetensutvecklingen baseras på yrkesroller och genomförs i en rad olika former inom ramen för ett flexibelt lärande.

2003 - Kinnarps

kinnarps - Årets Kompetensföretag

Motivering:

Kinnarps AB har utifrån företagets långsiktiga strategi arbetat fram en kraftfull metodik och ett väl strukturerat arbetssätt för företagets kompetensförsörjningsprocess.

Metodik och it-stöd har på kort tid effektivt implementerats i en mycket stor del av organisationen, vilket resulterat i ökat fokus och engagemang för kompetensfrågorna på alla nivåer i företaget. Ett fullföljande av denna strategiska kompetenssatsning kommer att ge många positiva effekter för företaget och dess personal på såväl kort som lång sikt.

2002 - SOS Alarm

Motivering:

SOS alarm har på ett genomgripande sätt lyckats genomföra en bred, kontinuerlig, effektiv och väl förankrad kompetensutveckling av alla i organisationen. Med uppföljning, certifieringssystem och koppling till vinstandelssystem har SOS Alarm uppnått enastående resultat.

sos alarm - Årets Kompetensföretag

2001 - Statoil detaljhandel

Motivering:

Statoils ambition är att göra vardagen mer stimulerande och utvecklande för medarbetare – medlen är en bred och verklighetsnära utbildning som är kopplad till målarbetet kombinerat med motivationsprogrammet Retail Race. Visionen är hög; enbart nöjda kunder, 500 000 varje dag.

Statoil - Årets Kompetensföretag

2000 - Volvo personvagnar

Motivering:

Volvo Personvagnar har på ett tydligt sätt lyckats implementera aktivt lärande i långsiktig strategi för att frigöra och utveckla kompetens vilket lett till framgångsrik internationell konkurrenskraft.

Volvo - Årets Kompetensföretag

1999 - McDonalds

Motivering:

mcdonalds - Årets Kompetensföretag